Mỗi ngày, hàng ngàn ĐVHD bị buôn bán qua đường hàng không