Kỳ đà vân

 

Tên tiếng Anh
Clouded monitor lizard

 

Tên khoa học
Varanus bengalensis

 

Đặc điểm nhận dạng
Kỳ đà vân có rất nhiều đốm vàng nhỏ trên khắp cơ thể màu nâu xám. Tuy nhiên, lỗ mũi nằm ở đoạn giữa mắt và chóp mũi, và gần chóp mũi hơn.

 So sánh với loài kỳ đà khác

Mức độ bảo vệ

Công ước CITIES: Phụ lục I
Nghị định 32/2006/NĐ-CP: Nhóm IIB 

 

Mức độ bảo tồn

Sách đỏ IUCN: Ít quan tâm (LC)
Sách đỏ Việt Nam: Nguy cấp (EN)

Vi phạm thường gặp

Kỳ đà vân thường bị buôn bán để làm thức ăn hoặc để ngâm rượu

Thông báo vi phạm