Báo cáo hiệu quả xử lý vi phạm rùa biển tại 5 địa phương 2018

imgpsh fullsize